Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
 • Boomkwekerij Roovershof V.O.F, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Anna Paulowna, inschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 37039084.
 • De Aanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten aanbiedt op de website, danwel diensten op afstand aanbiedt aan natuurlijke personen en/of rechtspersonen.
 • Koper: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, danwel de rechtspersoon die middels de dienstverlening van roovershof.nl een product koopt.
Artikel 2. Over Boomkwekerij Roovershof V.O.F.
 1. Boomkwekerij Roovershof V.O.F. biedt middels haar website www.roovershof.nl producten en diensten aan conform de handelsvoorwaarden voor de boomkwekerij in Nederland (HBN 1994) en de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor binnenlandse transacties m.b.t. boomkwekerijproducten, waarop de HBN 1994 e.v. niet van toepassing zijn.Deze voorwaarden kunnen zo nodig ter hand worden gesteld en zijn eveneens te downloaden van onze website.
 2. Boomkwekerij Roovershof V.O.F.

Statutair gevestigd: Molenvaart 307, 1761 AG Anna Paulowna

KvK-nummer: 37039084

BTW-identificatienummer: NL 807 042 201B01

Bezoekadres: Molenvaart 186, 1761 AP Anna Paulowna

E-mailadres: support@roovershof.nl

Artikel 3 - Algemene Bepalingen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website, elk aanbod of dienst van de aanbieder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen aanbieder en koper.
 2. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 3. De algemene voorwaarden worden aan de koper beschikbaar gesteld voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, kan de koper de algemene voorwaarden opvragen bij de aanbieder, waarna deze de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk aan koper zal zenden. Dit zal in eerste instantie digitaal worden verzonden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen de algemene voorwaarden kosteloos worden verzonden.
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Alle informatie over planten is ter indicatie, daar de daadwerkelijke ontwikkeling van de planten afhankelijke is van diverse factoren welke buiten de invloedsfeer van de aanbieder liggen. Aan de omschrijving van de planten en de gegeven informatie kunnen om die reden dan ook geen rechten worden ontleend.
 3. De getoonde afbeeldingen van planten geven een indicatie hoe de plant er uit kan zien als deze volgroeid is en dienen alleen ter informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend omdat zowel jonge planten worden aangeboden en almede oudere platen. Wanneer koper dan kiest voor de jongere plant, dan wijkt de afbeelding af van het geleverde. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.
 4. Het aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan het sluiten van de overeenkomst zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling;
 • aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien koper elektronisch kan betalen, zal de aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De aanbieder kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Boomkwekerij Roovershof V.O.F., Molenvaart 186a, 1761 Anna Paulowna - Nederland, support@roovershof.nl, Telefoon: +31 (0) 223 522 012) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 5. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
 2. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 5. producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
 6. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”
Artikel 8 - De prijs
 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn definitief na het sluiten van de overeenkomst. Tot het moment van sluiten van de overeenkomst kan de aanbieder de prijzen van het aanbod wijzigen.
 2. Producten of diensten die onderhevig zijn aan prijsschommelingen kunnen onder voorbehoud door de aanbieder worden aangeboden. Dit wordt dan bij het aanbod vermeld.
 3. Indien tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de uiteindelijke afroep van de levering van het product of dienst meer dan 30 dagen zit, is de aanbieder gerechtigd de prijs aan te passen aan de dan gelden tarieven.
 4. Prijsverhogingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen kunnen direct worden doorgevoerd. Dit met als gevolg dat de koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden wanneer deze verhoging meer dan 10% bedraagt.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
 1. De aanbieder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen hetgeen is overeengekomen, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Voor planten die geleverd zijn in pot wordt een groeigarantie van minstens 1 maand gegeven, uitgaande van een juiste behandeling van de planten en weersomstandigheden waarin groei verwacht mag worden.
 2. Een door de aanbieder, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de aanbieder jegens de aanbieder kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 10 - Levering en uitvoering
 1. De aanbieder zal bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten de passende zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Bestellingen zullen na acceptatie zo spoedig mogelijk worden geleverd en uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij er een langere levertijd is overeengekomen.
 4. Indien het niet mogelijk is om de (gehele) bestelling binnen 30 dagen te leveren, dan zal koper hiervan op de hoogte worden gesteld. De koper heeft dan het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zonder recht op eventuele schadevergoeding.
 5. De vermelde levertijden bij het aanbod is indicatief.
 6. In geval van ontbinding conform lid 3 zal de ondernemer het bedrag dat de koper betaald binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de aanbieder dit aan koper mededelen om samen eventueel een passend vervangend product of dienst overeen te komen. Zonder toestemming van koper zal geen vervangend artikel wordt geleverd.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan koper bij de aanbieder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Voor de levering van het aanbod wordt gebruik gemaakt van Sisow E-Send. Op de zending zijn de algemene voorwaarden van Sisow E-Send van toepassing.
Artikel 11 - Betaling
 1. Bestellingen die worden verzonden worden naar een afleveradres dienen in zijn geheel vooraf te worden voldaan. Dit kan door gebruik te maken van een van de op de website aangegeven methode.
 2. Bestelling die worden opgehaald bij de aanbieder kunnen per pin of contant worden afgerekend.
Artikel 12 - Overige bepalingen
 1. Zonder opgave van redenen kan de aanbieder de inlogmogelijkheid van koper op de webwinkel van de aanbieder blokkeren.
 2. De aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten en producten van derden.
 3. Het aanbod op de webwinkel van de aanbieder kan wisselen. Er kunnen geen leververplichtingen worden aangegaan voor eerder getoonde producten.
 4. Voor bestellingen op de webwinkel geven wij geen spaarzegels. Spaarzegels ontvangt u enkel in onze fysieke winkel. Voor bedragen onder de € 250,- ontvangt  u zegels. Voor bedragen boven de € 250,- ontvangt u een cadeaubon van 5% van uw aankoopbedrag. Voor bedragen boven de € 1000,- ontvangt u een cadeaubon van 10% van uw aankoopbedrag. Achteraf worden er geen vergoedingen uitgekeerd.
 5. Bij aankopen van haardhout geven wij geen spaarzegels.
Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de aanbieder en vrijwaring.
 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de aanbieder is zij nimmer aansprakelijk voor enige schade die door koper wordt geleden. In het bijzonder draagt de aanbieder geen aansprakelijkheid voor de schadegevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. De aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ondeskundig gebruik van de geleverde producten. Specifiek bij planten betreft het bijv. giftigheid, brandharen, melksap enz. die ongewenste reacties kunnen veroorzaken. De aanbieder gaat er van uit dat koper zich voldoende informeert alvorens de producten aan te schaffen.
 3. De aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van de aanbieder bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade;de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de aanbieder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de aanbieder toegerekend kunnen worden;redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
 4. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van de aanbieder mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de vergoedingen die koper aan de aanbieder verschuldigd is geweest, althans tot dat gedeelte van die vergoedingen waarop de aansprakelijkheid van de aanbieder betrekking heeft.
 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de aanbieder, zal koper de aanbieder vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de dienstverlening van en door de aanbieder
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de aanbieder één jaar.
Artikel 14 - Slotbepalingen
 1. Op de rechtsverhoudingen tussen koper en de aanbieder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De aanbieder is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds geregistreerde gebruikers met inachtneming van een termijn van zeven dagen na bekendmaking. In afwijking van de vorige zin blijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn verklaard ten tijde van het sluiten van overeenkomsten tussen aanbieder c.q. koper op die overeenkomsten van toepassing.
 3. In geval van geschillen tussen koper en de aanbieder zijn deze partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van de aanbieder aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
Copyright © 2013-heden Roovershof VOF. Alle rechten voorbehouden.